Realizacja praw dotyczących Twoich danych osobowych
przetwarzanych przez Instytut Energetyki –
– Zakład Doświadczalny w Białymstoku

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , informujemy, iż na podstawie art. 13. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku, ul. Św. Rocha 16, 15-879 Białystok, tel. 857422927, e-mail: iezd@iezd.pl   W Instytucie Energetyki został powołany Inspektor Danych Osobowych: e-mail: odo@ien.com.pl
 1. Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań administratora m.in na podstawie przepisów prawa, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów wykonawczych, realizacji umów, Kodeksu Pracy.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy powierzenia
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Energetyki– Zakład Doświadczalny w Białymstoku przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Energetyki– Zakład Doświadczalny w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Instytut Energetyki.
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
   w pozostałych przypadkach, w których Instytut Energetyki przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Instytut Energetyki posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Instytut Energetyki– Zakład Doświadczalny w Białymstoku Pani/Panadanych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.